Không cần cài đặt . cut nhạc đơn giản. dành cho GV dạy nhạc. Đoàn đội